ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 2016 – IMMOVABLE PROPERTY TAX 2016

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 2016

 

Σημειώσεις

 

 1. Η προθεσμία καταβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2016 είναι η 31η Οκτωβρίου 2016.
 2. Έκπτωση στο αναγραφόμενο ποσό φόρου θα παραχωρείται αν ο φόρος καταβληθεί ως ακολούθως:
 • 75% έκπτωση, εάν εξοφληθεί μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016
 • 72,5% έκπτωση, εάν εξοφληθεί από 01η Νοεμβρίου 2016 και μετά
 1. Επιβάρυνση για καθυστέρηση στην καταβολή του φόρου θα επιβάλλεται αν ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας δεν εξοφληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η χρηματική επιβάρυνση που θα επιβληθεί θα ανέρχεται σε 10% επί του οφειλόμενου ποσού φόρου όπως διαμορφώνεται μετά την πιο πάνω έκπτωση.
 2. Τόκος για καθυστέρηση στην πληρωμή θα επιβάλλεται επίσης εάν το οφειλόμενο ποσό φόρου δεν εξοφληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Τονίζεται ότι σε τέτοια περίπτωση ο τόκος θα επιβάλλεται από την 1η Οκτωβρίου 2016.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας με την εν λόγω φορολογία μπορείτε να προβείτε σε στοιχειοθετημένη ένσταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016.

 

Καταβολή του οφειλόμενου ποσού φόρου μπορεί να γίνεται στα κατά τόπους  Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων, ή μέσω της ιστοσελίδας της JCCSmart (μέχρι 31/12/16), ή σε εγχώρια τράπεζα (μέχρι 31/12/16).

 

 

IMMOVABLE PROPERTY TAX 2016

 

Notes:

 

 1. The deadline for settlement of the immovable property tax for the year 2016 is the 31st of October 2016.
 2. Discount on the tax amount will be granted if the tax is settled as follows:
 • 75% discount, if settled up to 31st of October 2016
 • 72,5% discount, from 01 November 2016 and onwards
 1. Penalty of 10% on the tax amount (as calculated after the above mentioned discount) will be charged if the immovable property tax is not settled until 31 December 2016.
 2. Interest for late payment will also be charged if the tax is not settled by 31st of December 2016. In this case, the interest will be charged from 1 October 2016 onwards.

 

In case of a disagreement with the tax assessment, an appeal can be made the latest by 31 October 2016.

 

Payments of the immovable property tax can be effected at the District Offices of Collection of Taxes of the Tax Department, or through the webpage of JCCSmart (up to 31/12/16), or at local banks (up to 31/12/16).