Νέα παράταση προθεσμίας για την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς