Παράταση προθεσμίας για την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς